Obecna wersja warunków została opublikowana w dniu: 1 stycznia 2018

I. Postanowienia ogólne i akceptacja Regulaminu

  • Zasady świadczenia Usług przez DobraSzama.pl za pośrednictwem strony DobraSzama.pl oraz zasady korzystania z tych Usług określone są w niniejszych Warunkach świadczenia i korzystania z Usług („Warunki świadczenia i korzystania z Usług”). Zasady ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu DobraSzama.pl określone są w Polityce Prywatności
  • Wszystkie Usługi świadczone za pośrednictwem DobraSzama.pl podlegają niniejszym Warunkom świadczenia i korzystania z Usług.
  • Serwis DobraSzama.pl udostępniany jest przez spółkę [FALLWORK Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań]
  • Nabywcy Usług DobraSzama.pl mają możliwość zapoznania się z Warunkami świadczenia i korzystania z Usług w procesie rejestracji w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Każdy Nabywca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami Warunków świadczenia i korzystania z Usług oraz Polityką Prywatności przed dokonaniem rejestracji. Dokonanie rejestracji w Serwisie DobraSzama.pl jest równoznaczne z akceptacją całej treści Warunków świadczenia i korzystania z Usług.
  • Nabywca akceptuje całą treść Warunków świadczenia i korzystania z Usług poprzez kliknięcie w pole oznaczone jako „akceptuję” we wskazanym miejscu.
  • Dla korzystania ze wszystkich świadczonych Usług oraz funkcjonalności Serwisu niezbędna jest rejestracja na DobraSzama.pl.
  • Warunki świadczenia i korzystania z Usług dostępne są do wglądu na stronie DobraSzama.pl dla zarejestrowanych Użytkowników.

II. Definicje:

   • Usługodawca: [FALLWORK Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań]
   • Nabywca lub Użytkownik: osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie Warunków świadczenia i korzystania z Usług. Użytkownikami są zarówno osoby fizyczne umieszczające w ramach Serwisu recenzje, jak i restauratorzy prowadzący profile swoich lokali gastronomicznych.
   • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę (DobraSzama.pl) na rzecz Użytkowników w oparciu o Warunki świadczenia i korzystania z Usług.
   • Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: [http://www.DobraSzama.pl], za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowników.

III. Świadczenie Usług przez DobraSzama.pl

   • DobraSzama.pl stale się rozwija aby zapewnić Użytkownikom jak najlepsze doświadczenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że forma i charakter Usług świadczonych przez DobraSzama.pl (np. grafika i rozkład strony DobraSzama.pl) mogą się od czasu do czasu zmieniać, bez uprzedniego powiadomienia z tym zastrzeżeniem, że o każdej zmianie Warunków świadczenia i korzystania z Usług użytkownik zostanie powiadomiony na 14 dni przed wejściem w życie zmian (patrz: X. Postanowienia końcowe)
   • Użytkownik zgadza się na przejściowe lub stałe zaprzestanie świadczenia Usług lub udostępniania poszczególnych funkcji w ramach Usług przez DobraSzama.pl.
   • Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług w każdej chwili poprzez usunięcie konta z Serwisu DobraSzama.pl. Użytkownik nie musi informować DobraSzama.pl o zakończeniu korzystania z Usług.
   • DobraSzama.pl może zablokować konto Użytkownika w następujących przypadkach: awarii strony DobraSzama.pl, przerwy technicznej, zrezygnowania z pewnych funkcjonalności strony przez DobraSzama.pl, użytkownik usunie konto lub w inny sposób trwale zaprzestanie używania serwisu DobraSzama.pl. Jeśli DobraSzama.pl zablokuje konto Użytkownika, ten może być pozbawiony dostępu do Usług, danych konta, umieszczonych przez Użytkownika plików bądź innych treści znajdujących się na jego koncie.
   • DobraSzama.pl na dzień publikacji regulaminu nie ma określonego stałego limitu liczby transmisji, których Użytkownik może dokonywać (wysyłać i odbierać) z wykorzystaniem Usług świadczonych przez DobraSzama.pl, jednak takie stałe limity mogą zostać określone przez DobraSzama.pl.
   • Zawartość Serwisu DobraSzama.pl jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. DobraSzama.pl wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za wszelkie informacje umieszczane w Serwisie przez Użytkowników, które mogły stać się nieaktualne od czasu ostatniej aktualizacji. DobraSzama.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do dowolnej części zawartości strony internetowej DobraSzama.pl w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. DobraSzama.pl nie gwarantuje cen podanych w menu lub dostępności wszystkich pozycji z menu w każdej restauracji. Wszystkie nazwy restauracji, pozycje menu są / mogą być zastrzeżonymi znakami / prawami autorskimi właścicieli. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie zdjęcia i informacje zawarte na tej stronie są umieszczone jako materiały promocyjne, zdjęcia reklamowe na podstawie nieograniczonej terytorialnie licencji udzielonej DobraSzama.pl przez każdego Użytkownika.
   • Każdy Użytkownik ma prawo żądać usunięcia treści (przesyłając żądanie za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „Kontakt” na stronie głównej Serwisu), jeżeli przysługują mu prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie, a które są naruszane. Wniosek o zdjęcie treści naruszającej prawa autorskie Użytkownika powinien zawierać dokładny adres URL strony internetowej, na której znajdują się treści, do których Użytkownikowi przysługują prawa autorskie (o ile zachodzi taki przypadek), a które są naruszane. Wszystkie zdjęcia zamieszczone w Serwisie zostały zdigitalizowane przez DobraSzama.pl. Niedozwolone jest dokonywanie (w jakiejkolwiek formie) reprodukcji, udostępniania, rozpowszechniania oraz publikacji tych wersji cyfrowych, bez pisemnej zgody DobraSzama.pl. Postanowienie punktu III.6 stosuje się z zastrzeżeniem pkt. X.1: o każdej zmianie Warunków świadczenia i korzystania z Usług Użytkownik zostanie powiadomiony na 14 dni przed wejściem w życie zmian poprzez informację umieszczoną na stronie DobraSzama.pl.

IV. Korzystanie z Usług przez Użytkowników

   • Aby uzyskać dostęp do niektórych Usług, Użytkownik może być zobowiązany – w ramach procesu rejestracji w serwisie DobraSzama.pl lub w związku z korzystaniem z poszczególnych Usług – do podania informacji stanowiących jego dane osobowe, takich jak dane kontaktowe lub personalne. Informacje przekazywane DobraSzama.pl przez Użytkowników powinny być dokładne, poprawne i aktualne w celu umożliwienia świadczenia Usług przez DobraSzama.pl.
   • W celu nawiązania połączenia telefonicznego pomiędzy Użytkownikiem a niektórymi restauracjami, świadczymy Usługi telefoniczne przez linie telefoniczne DobraSzama.pl, które łączą się bezpośrednio z linią telefoniczną restauracji. Rejestrujemy wszystkie informacje dotyczące danej rozmowy, w tym nagrania rozmowy między klientem i restauracją na potrzeby trackingu (śledzenia lokalizacji dzwoniącego użytkownika) i poprawy wewnętrznych rozliczeń na koniec obsługi klienta w restauracji bieżącego doskonalenia usług świadczonych przez DobraSzama.pl i restauracje. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody by być rejestrowany w taki sposób, nie powinien korzystać z Usług telefonicznych świadczonych przez DobraSzama.pl. Korzystanie z tych usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie wszystkich tych informacji podczas wybierania numerów telefonów DobraSzama.pl (np. 4942 2202 w Delhi NCR).
   • Sprzęt elektroniczny, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu DobraSzama.pl musi spełniać wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym DobraSzama.pl. Użytkownik zgadza się korzystać z Usług wyłącznie w celach, które są dozwolone przez (a) Warunki świadczenia i korzystania z Usług i (b) obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub ogólnie przyjęte praktyki lub wytyczne w odpowiednich jurysdykcjach.
   • Użytkownik zgadza się nie uzyskiwać dostępu (lub nie podejmować prób uzyskania dostępu) do jakichkolwiek Usług w inny sposób niż za pomocą interfejsu udostępnionego przez DobraSzama.pl, chyba że na mocy odrębnej umowy zawartej między Użytkownikiem a DobraSzama.pl. Użytkownik zgadza się nie uzyskiwać dostępu (lub nie podejmować prób uzyskania dostępu) do jakichkolwiek Usług w sposób zautomatyzowany (w tym nie stosować skryptów lub robotów internetowych).
   • Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych działań, które utrudniają lub zakłócają działanie Usługi (lub Serwerów i sieci, które są podłączone do Usługi).
   • Użytkownik nie może publikować w ramach Serwisu w związku z Usługami świadczonymi przez DobraSzama.pl treści o charakterze bezprawnym, dyskryminującym, wulgarnym lub naruszającym prawa osób trzecich.
   • O ile nie zostało to wyraźnie dozwolone w odrębnym porozumieniu z DobraSzama.pl, Użytkownik nie może powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, wymieniać ani odsprzedawać Usług.
   • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność (podczas gdy DobraSzama.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej) za niedotrzymanie obowiązków wynikających z niniejszych Warunków świadczenia i korzystania z Usług, oraz za konsekwencje (w tym wszelkie straty lub szkody) takiego naruszenia.

V. Postanowienia dotyczące treści umieszczanych w Serwisie i praw autorskich

   • Treści (takie jak pliki danych, teksty, oprogramowanie komputerowe, muzyka, pliki audio, zdjęcia, filmy lub inne pliki) zamieszczane lub prezentowane w ramach Usług, w tym reklamy i treści sponsorowane umieszczane w Serwisie, mogą być chronione prawami własności intelektualnej osób trzecich, np. sponsorów i reklamodawców dostarczających te treści DobraSzama.pl. Użytkownik nie może modyfikować, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać ani tworzyć dzieł pochodnych, opartych na tych treściach (w całości lub części), chyba że została wyrażona zgoda w formie pisemnej, w odrębnej umowie.
   • DobraSzama.pl zastrzega sobie prawo (ale nie ma obowiązku) do sprawdzania, recenzowania, flagowania, filtrowania, modyfikowania lub usuwania wszelkich treści z Serwisu. Użytkownik, zamieszczając jakiekolwiek treści w Serwisie, w tym swoje komentarze i recenzje, wyraża na powyższe czynności zgodę.
   • DobraSzama.pl zastrzega sobie prawo do moderowania, reprodukcji, rozpowszechniania, publikowania, dalszego publikowania i wykorzystania, bez ograniczeń terytorialnych, wszystkich treści wygenerowanych przez Użytkowników (w tym opinii, profilowych zdjęć, komentarzy, polubień, znaczników „ulubione”, oddanych przez Użytkowników głosów) na stronie internetowej, jeśli uzna to za niezbędne (w całości lub w części) dla świadczenia Usług na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu. DobraSzama.pl nie jest zobowiązane w takim przypadku do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia.
   • Poprzez umieszczenie jakichkolwiek treści w Serwisie, Użytkownik wyraża na rzecz DobraSzama.pl zgodę do używania, reprodukcji, rozpowszechniania, moderowania i publikowania takich treści na całym świecie dla każdego z produktów stanowiących własność DobraSzama.pl lub afiliowanych., czy własności afiliowanych DobraSzama.pl.
   • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, a DobraSzama.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej, za wszelkie treści tworzone, przesyłane lub wyświetlane podczas korzystania z Usług i za skutki swoich działań (w tym wszelkie straty lub szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie).
   • DobraSzama.pl (lub licencjodawcy DobraSzama.pl) są właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej związanych z Usługami (niezależnie od tego, czy prawa te zostały zarejestrowane lub nie, oraz wszędzie tam, gdzie mogą istnieć te prawa).
   • Usługi mogą zawierać informacje zakwalifikowane jako poufne przez DobraSzama.pl i które nie mogą być ujawniane przez Użytkowników bez uprzedniej pisemnej zgody DobraSzama.pl.
   • O ile Użytkownik nie uzgodnił tego w formie pisemnej z DobraSzama.pl, Użytkownik nie ma prawa do używania jakichkolwiek nazw handlowych DobraSzama.pl, znaków towarowych, loga, nazw domen i innych charakterystycznych cech marki.

VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

   • Niniejsze Warunki świadczenia i korzystania z Usług nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności DobraSzama.pl za szkody, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone na podstawie obowiązującego prawa. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji lub warunków lub ograniczenia lub wykluczenia odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zaniedbanie, naruszenia umowy lub naruszenia dorozumianych warunków, lub szkody przypadkowe lub wtórne. W związku z powyższym, tylko ograniczenia, które są zgodne z prawem w danej jurysdykcji są stosowane do Użytkownika.
   • Odpowiedzialność DobraSzama.pl względem Użytkowników zostaje wyłączona w maksymalnym dozwolonym przez prawo zakresie.
   • Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że korzysta z Usług wyłącznie na własne ryzyko, a Usługi są dostarczane „tak jak są” i „jak dostępne”.
   • O ile Użytkownik nie został wyraźnie do tego upoważniony na piśmie przez DobraSzama.pl, zgadza się, że korzystając z usług, nie będzie używać znaku towarowego, znaków usługowych, nazwy handlowej, loga żadnej firmy lub organizacji w sposób, który może powodować nieporozumienia dotyczące właściciela lub uprawnionego Użytkownika takich znaków, nazw lub logo.
    • Korzystanie z Usług spełni Twoje wymagania,
    • korzystanie z Usług będzie nieprzerywane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów
    • Wszelkie informacje uzyskane przez Użytkownika w wyniku korzystania z tych Usług będą dokładne i wiarygodne, oraz
    • Że wady w działaniu lub funkcjonalności oprogramowania dostarczonego Państwu w ramach Usług zostaną poprawione.
   • Pobranie, uzyskanie w inny sposób oraz używanie jakichkolwiek materiałów w wyniku korzystania z Usług odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko Użytkownika i wyłącznie Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego, innych urządzeń lub utraty danych, które wynikną z pobrania tych materiałów,
   • Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, DobraSzama.pl, jej spółki zależne i stowarzyszone oraz jej licencjodawcy nie są odpowiedzialni za:
    • jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe szkody, które mogą być poniesione przez Użytkowników, niezależnie od przyczyny i powodujące wszelkie straty zysku (poniesione bezpośrednio lub pośrednio), renomy lub reputacji biznesowej, wszelkie straty danych, koszty nabywania towarów lub usług zastępczych, lub inne straty niematerialne,
    • dokładność, dostępność lub istnienie reklam umieszczonych w Serwisie w wyniku porozumienia bądź transakcji między Użytkownikiem a sponsorem, którego reklamy ukazują się w Serwisie,
    • usunięcie, uszkodzenie lub brak możliwości przechowywania treści lub danych przechowywanych lub przekazywanych w ramach korzystania z Usług,
    • nieudzielenie prawidłowych informacji o koncie,
    • nieutrzymanie przez Użytkownika hasła i szczegółów konta w tajemnicy.
   • Ograniczenia odpowiedzialności DobraSzama.pl w stosunku do Użytkowników wskazane w punkcie VI, stosuje się niezależnie od tego, czy DobraSzama.pl zostało powiadomione o możliwości zaistnienia szkody lub też miało możliwość przewidzenia wystąpienia takiej szkody.

VIII. Reklama

   • Korzystanie w niektórych Usług może powodować wyświetlanie reklam. Reklamy te mogą dotyczyć treści udostępnianych w Serwisie.
   • Forma i treść reklam umieszczanych na stronie DobraSzama.pl może ulec zmianie, bez konieczności powiadamiania o tym Użytkowników.
   • Rejestrując się za pośrednictwem formularza w Serwisie, a tym samym akceptując niniejsze Warunki świadczenia i korzystania z Usług, Użytkownik akceptuje obecność reklam na DobraSzama.pl.

IX. Odesłania do innych stron internetowych

   • i. Na stronie DobraSzama.pl, w związku ze świadczonymi Usługami, mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych, treści lub zasobów. DobraSzama.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych lub zasobów, do których prowadzą odnośniki.
   • DobraSzama.pl nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie wspiera jakichkolwiek reklam, produktów lub innych materiałów dostępnych za pośrednictwem takich stron lub zasobów.
   • DobraSzama.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą być poniesione przez Użytkownika w skutek korzystania z usług świadczonych przez zewnętrzne witryny lub prezentowanych na znajdujących się na tych witrynach reklam.

X. Zmiany Warunków świadczenia i korzystania z Usług

O każdej zmianie Warunków świadczenia i korzystania z Usług użytkownik zostanie powiadomiony na 14 dni przed wejściem w życie zmian poprzez informację umieszczoną na stronie DobraSzama.pl.

XI. Procedura reklamacyjna i zawiadamianie o naruszeniach praw autorskich

  • DobraSzama.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw autorskich, które powstały na skutek zamieszczenia materiałów na DobraSzama.pl lub przekazania za pośrednictwem DobraSzama.pl (lub aplikacji mobilnych) przez Użytkowników lub osoby trzecie. Wszelkie reklamacje, skargi lub wątpliwości dotyczące naruszenia praw autorskich lub niniejszych Warunków świadczenia i korzystania z Usług należy przesyłać na adres e-mail: kontakt@nazwa.pl
  • Reklamacje i skargi zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź zawierająca uwzględnienie albo nieuwzględnienie reklamacji lub skargi zostanie przekazana na adres nadawcy wskazany w reklamacji lub skardze.
  • Reklamacje lub skargi rozpatrzone negatywnie opatrzone zostaną uzasadnieniem. iv. Odwołanie od negatywnie rozpatrzonej reklamacji lub skargi przysługuje na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.